Pagdating ng islam sa

Rated 4.28/5 based on 752 customer reviews

(Banal na Quran ) ◊ Ang mga Muslim ay hindi naniniwala na si Allah ay natutulog,napapagod o namamatay.Yoong mga katangian na iyon ay para lamang sa kanyang mga nilikha.◊ Ang Tao ay nilikha ng pantay-pantay sa mata ni Allah.

Ang Islam ay nag tuturo sa pag-kakaiba ng tao at ito ay tanda ng kasaganaan sa Awa ni Allah at ng Kagandahan ng kanyang nilikha.

Ang mga Muslim ay naniniwala na mayroon lamang nag iisang kataas-taasang Diyos(Allah).

Sa Islam ang maniwala kay Allah ay hindi lamang maniwala sa Pagkakaroon ni Allah(Diyos) bagkus pati narin ang paniniwala sa lahat ng katangian ni Allah, sa pag-samba sa kanya ng nag-iisa, at ang pagsunod sa lahat ng kanyang pinaguutos.

Si Allah ay walang kahit man na kahinaan o kapaguran.

◊ Ang mga Muslim ay hindi naniniwala na ang mga tao ay nilikha mula sa imahe ni Allah.

Leave a Reply